PHP Classes

File: README.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   PHP Class Constructor with Parameters   README.md   Download  
File: README.md
Role: Documentation
Content type: text/markdown
Description: Documentation
Class: PHP Class Constructor with Parameters
How to access all the class constructor parameters
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 1,163 bytes
 

Contents

Class file image Download

speciala-rguments

   Je?eli nie wiemy ile parametrów b?dziemy przekazywa? do konstruktora
   mo?emy zrobi? to w ten sposób.
   Nie musimy ingerowa? w sam? klas? za ka?dym razem kiedy dopisujemy
   kolejny parametr.
   Za?ó?my ?e mamy samochód w którym nie wiemy ile osób b?dzie podró?owa?,
   a chcemy przekaza? do konstruktora, za ka?dym razem inn? ilo?? osób.
   Czy mo?emy o zawartych w klasie regu?ach powiedzie?, ?e jest nowym wzorcem
   projektowym Special Arguments.
   Prze?lijcie wasze opinie na email <ber34@o2.pl>

   If you do not know how many parameters we pass to the constructor, 
   we can do it this way.
We do not need to interfere in the same class each time when 
we add another parameter.
Suppose that we have a car that does not know how many people will travel
and we want to pass to the constructor, each time a different number of people.
Are we about contained in the class rules say that it is a new design
pattern Special Arguments.
Please send your feedback by email <ber34@o2.pl>