PHP Classes

File: etc/sk.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/sk.txt   Download  
File: etc/sk.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 11,312 bytes
 

Contents

Class file image Download
V?OBECNÁ DEKLARÁCIA LUDSKÝCH PRÁV Úvod Vo vedomí ?e uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnych a neodcudzite ?ných práv ?lenov ?udskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete, ?e zneuznanie ?udských práv a pohrdanie nimi viedlo k barbarským ?inom, ktoré urá?ajú svedomie ?udstva, a ?e vybudovanie sveta, v ktorom ?udia, zbavení strachu a núdze, budú sa te?i? slobode prejavu a presved?enia, bolo vyhlásené za najvy??í cie? ?udu, ?e je nutné, aby sa ?udsk práva chránily zákonom, ak nemá by? ?lovek donúteý uchýli? sa, ke? v?etko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku, ?e je nutné podporova? rozvoj priate?ských vz?ahov medzi národmi, ?e ?ud Spojených národov zdoraznil v Charte znovu svoju vieru v základné ?udské práva, v dostojnos? a hodnotu ?udskej osobnosti, v rovnaké práva mu?ov a ?ien a ?e sa rozhodol podporova? sociálny pokrok a vytvori? lep?ie ?ivotné podmienky za va??ej slobody, ?e ?lenské ?táty prevzaly závazok zaisti? v spolupráci s Organizáciou Spojeých národov v?eobecné uznávanie a zachovávanie ?udských práv a základýých slobod a ?e rovnaké chápanie týchto práv a slobod má nesmierny význam pre dokonalé splnenie tohto závazku, vyhlasuje VALNÉ SHROMA?DENIE túto v?eobecnú deklaráciu ?udských práv ako spolo?ný cie? pre v?etky národy a v?etky ?táty, aby sa ka?dý jednotlivec a ka?dý orgán spolo?nosti, majúc túto deklaráciu stále na mysli, sna?il vyu?ovaním a výchovou roz?íri? úctu k týmto právam a slobodám a zaisti? postupnými opatreniami vnútro?tátnými i medzinárodnými ich v?eobecné a ú?inné uznávanie a zachovávanie ako medzi ?udom ?lenských ?tátov samých, tak medzi ?udom území , ktoré sú pod ich právomocou. ?lánok 1. V?etci ?udia sa rodia slobodní a sebe rovní , ?o sa týka ich dostojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom jedna? v bratskom duchu. ?lánok 2. Ka?dý má v?etky práva a v?etky slobody, vyhlá?ené v tejto deklarácii, bez hociakého rozli?ovania najma pod ?a rasy, farby, pohlavia, jazyka, nábo?enstva, politického alebo iného smý??ania, národnostného alebo sociálného povodu, majetku, rodu alebo iného postavenia ?iaden rozdiel sa nebude robi? na podklade politického, právného alebo nedzinárodného postavenia krajiny alebo územia, ku ktorému osoba prí slu?í, ?i je to krajina alebo územie nezávislé alebo pod poru?enstvom, nesamosprávne alebo podrobené hociakému inému obmedzeniu suverenity. ?lánok 3. Ka?dý má právo na ?ivot, slobodu a osobnú bezpe?nos?. ?lánok 4. Nikto sa nesmie dr?a? v otroctve alebo v nevo?níctve: v?etky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané. ?lánok 5. Nikto nesmie by? mu?ený alebo podrobený krutému, ne?udskému alebo poni?ujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. ?lánok 6. Ka?dý má právo, aby bola v?ade uznávaná jeho právna osobnos?. ?lánok 7. V?etci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez hociakého rozli?ovania. V?etci majú právo na rovnakú ochranu proti hociakej diskriminácii, ktorá poru?uje túto deklaráciu, a proti ka?dému podn?covaniu k takej diskriminácii. ?lánok 8. Ka?dý má právo, aby mu príslu?né vnútro?tátne súdy poskytly ú?innú ochranu proti ?inom poru?ujúcim z?kladné práva, ktoré sú mu priznávané ústavou alebo zákonom. ?lánok 9. Nikto nesmie by? svojvo?ne zatknutý, dr?aný vo vazbe alebo vyhnaný do vyhnanstva. ?lánok 10. Ka?dý má úplne rovnaké právo, aby bol spravodlive a verejne vypo?utý nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o jeho právach a povinnostiach a o ka?dom trestnom obvinení, vznesenom proti nemu. ?lánok 11. 1. Ka?dý, kto je obvinený z trestného ?inu, pova?uje se za nevinného, dokia? nie je zákonným postupom dokázaná jeho vina vo verejnom pokra?ovaní, pri ktorom mal zaistené v?etky mo?nosti obhajoby. 2. Nikto nesmie by? odsúdený pre ?in alebo opomenutia, ktoré v ?ase, ked' boly spáchané, neboly trestné pod?a ?tátného alebo medzinárodného práva. Rovnako nesmie by? ulo?ený ?a??í trest ne? trest, ktorý mohol by? ulo?ený v ?ase, ke trestný ?in bol spáchaný. ?lánok 12. Nikto nesmie by? vystavený svojvo?nému zasahovaniu do súkromného ?ivota, rodiny, domova alebo kore?pondencie, ani útokom na svoju ?es? a poves?. Ka?dý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom. ?lánok 13. 1. (1) Ka?dý má právo vo?ne sa pohybova? a slobodne si zvoli? bydlisko v tom - ktorom ?táte. 2. (2) Ka?dý má právo opusti? hociktorú krajinu, i svoju vlastnú, a vráti? sa do svojej krajiny. ?lánok 14. 1. Ka?dý má právo vyh?ada? si pred prenasledovaním úto?i?te v iných krajinách a po?íva? tam azyl. 2. Toto právo nemo?no uplat?ova? v prípade stíhania na ozaj odôvodneného nepolitickými zlo?inmi alebo ?inmi, ktoré sú v rozpore s cie?ami a zásadami Spojených národov. ?lánok 15. 1. Ka?dý má právo na ?tátnu príslu?nos?. 2. Nikto nesmie by? svojvo?ne zbavený svojej ?tátnej príslu?nosti, ani práva svoju ?tátnu príslu?nos? zmieni?. ?lánok 16. 1. Mu?i a ?eny, ak dosiahli plnoletos?, majú právo bez hociakého obmedzenia z dôvodov rasovej, národnostei alebo nábo?enskej príslu?nosti uzavrie? man?elstvo a zalo?i? rodinu. ?o sa man?elstva týka, majú po?as jeho trvania i pri jeho rozlú?ení rovnaké práva. 2. Man?elstvá mô?u by? uzavrené len so slobodným a plným súhlasom nastávajúcich man?elov. 3. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spolo?nosti a má nárok na ochranu so strany spolo?nosti ?tátu. ?lánok 17. 1. Ka?dý má právo vlastni? majetok ako sám, tak spolu s inými. 2. Nikto nesmie by? svojvo?ne zbavený svojho majetku. ?lánok 18. Ka?dý má právo na slobodu myslenia, svedomia a nábo?enstva; toto právo obsahuje aj vo?nos? zmeni? nábo?enstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavova? svoje nábo?enstvo alebo vieru, sám alebo spole?ne s inými, ?i u? verejne alebo súkromne, vyu?ovaním, vykonávaním nábo?enských úkonov, bohoslu?bou a zachovávaním obradov. ?lánok 19. Ka?dý má právo na slobodu presved?enia a prejavu: toto právo nepripú??a, aby niekto trpel ujmu pre svoje presved?enie a zahr?uje právo vyh?adáva?, prijíma? a roz?irova? informácie a my?lienky hociakými prostriedkami a bez oh?adu na hranice. ?lánok 20. 1. Ka?dému je zaru?ená sloboda pokojného shroma??ovania a sdru?ovania sa. 2. Nikto nesmie by? nútený, aby bol ?lenom nejakého sdru?enia. ?lánok 21. 1. Ka?dý má právo, aby sa ú?astnil na vláde svojej krajiny bu? priamo, alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov. 2. Ka?dý má právo vstúpi? za rovnakých podmienok do verejných slu?ieb svojej krajiny. 3. Vô?a ?udu má by? základom vládnej moci: táto vô?a musí by? vyjadrená správne prevádzanými vo?bami, ktoré sa majú kona? v pravidelných obdobiach na základe v?eobecného a rovného hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo rovnocenným postupom, ktorý zabezpe?uje slobodu hlasovania. ?lánok 22. Ka?dý ?lovek má ako ?len spolo?nosti právo na sociálne zabezpe?enie a nárok, aby mu boly národným úsilím i medzinárodnou sú?innos?ou a v súlade s organizáciou a prostriedkami príslu?ného ?tátu zaistené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, potrebné k jeho dôstojnosti a k slobodnému rozvoju jeho osobnosti. ?lánok 23. 1. Ka?dý má právo na prácu, na slobodnú vo?bu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. 2. Ka?dý, bez hociakého rozli?ovania, má nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu. 3. Ka?dý pracujúci má právo na spravodlivú a dosta?ujúcu odmenu, ktorá by zais?ovala jemu samému a jeho rodine ?ivobytie odpovedajúce ?udskej dôstojnosti, a ktorá by bola doplnená, keby toho bolo treba, inými prostriedkami sociálnej ochrany. 4. Ka?dý má právo na ochranu svojich záujmov zaklada? s inými odborové organizácie a pristupova? k ním. ?lánok 24. Ka?dý má právo na odpo?inok a na zotavenie, zvlá?? aj na rozumné vymedzenie pracovných hodín a na pravidelnú platenú dovolenku. ?lánok 25. 1. Ka?dý má právo na takú ?ivotnú úrove?, ktorá mô?e zaisti? jeho zdravie a blahobyt a zdravie jeho rodiny, po?ítajúc v to menovite vý?ivu, ?atenie, bývanie a lekárske o?etrovanie, ako aj potrebné sociálne opatrenia: má právo na zabezpe?enie v nezamestnanosti, v nemoci, pri neschopnosti k práci, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových mo?ností, ktoré nastanú za okolností nezávislých ne jeho vôli. 2. Materstvo a detstvo majú nárok na zvlá?tnu strarostlivos? a pomoc. V?etky deti, ?i man?elské alebo neman?elské, po?ívajú rovnakú sociálnu ochranu. ?lánok 26. 1. Ka?dý má právo na vzdelanie. Vzdelanie nech je bezplatné aspo? v za?iato?ných a základných stup?och. Základné vzdelanie je povinné. Technické a odborné vzdelanie nech je v?eobecne prístupné a vy??ie vzdelanie má by? rovnako prístupné ka?dému pod?a jeho schopností. 2. Vzdelanie má smerova? k plnému rozvoju ?udskej osobnosti a k posilneniu úcty k ?udským právam a základným slobodám. Má napomáha? k vzájomnému porozumeniu, sná?anlivosti a priate?stvu medzi v?etkými národmi a v?etkými rasovými i nábo?enskými skupinami, ako aj k rozvoju ?innosti Spojených národov pre zachovanie mieru. 3. Rodi?ia majú prednostné právo voli? druh vzdelania pre svoje deti. ?lánok 27. 1. Ka?dý má právo slobodne sa ú?astni? na kultúrnom ?ivote spolo?nosti, u?íva? plodov umenia a ú?astni? sa na vedeckom pokroku a jeho vý?a?koch. 2. Ka?dý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby. ?lánok 28. Ka?dý má právo na to, aby vládol taký sociálny a medzinárodný poriadok, v ktorom by práva a slobody vyhlásené v tejto deklarácii boly plne uplatnené. ?lánok 29. 1. Ka?dý má povinnos? vo?i spolo?nosti: jedine v nej mô?e slobodne a plne rozvinú? svoju osobnos?. 2. Vo výkone svojich práv a v u?ívaní svojich slobôd je ka?dý podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slú?ia výhradne k zabezpe?eniu nále?itého, uznávania a zachovávania práv a slobôd iných, ako aj k uspokojeniu spravodlivých po?iadaviek mravnosti, verejného poriadku a obecného blaha v demokratiskej spolo?nosti. 3. Výkon týchto práv a slobod nesmie by? v ?iadnom prípade v rozpore s cie?ami a zásadami Spojených národov. ?lánok 30. V tejto deklarácii ni? sa nesmie vyklada? tak, aby opráv?ovalo ktorýko?vek ?tát, skupinu, alebo osobu vyvíja? ?innos? alebo dopú??a? sa ?inov, ktoré by smerovaly k potla?eniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených.