PHP Classes

File: etc/lt.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/lt.txt   Download  
File: etc/lt.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 11,751 bytes
 

Contents

Class file image Download
VISUOTIN? ?MOGAUS TEISI? DEKLARACIJA PREAMBUL? Atsi?velgdama ? tai, kad visiems ?moni? gimin?s nariams b?dingo orumo ir lygi? bei neatimam? teisi? pripainimas yra laisv?s, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas; atsi?velgdama ? tai, kad ?mogaus teisi? visi?kas nepaisymas ir niekinimas past?méjo vykdyti barbari?kus aktus, piktinan?ius ?monijos s??in?, o suk?rimas pasaulio, kuriame ?mon?s tur?s ?od?io ir ?sitikinim? laisv? ir bus i?laisvinti i? baim?s ir skurdo pan?i?, paskelbtas kaip kilniausias ?mogaus siekimas; atsi?velgdama ? tai, jog b?tinai reikia, kad ?mogaus teises saugot? ?staymo galia, d?l to, kad jis neb?t? priverstas imtis, kaip kra?tutin?s priemon?s, sukilimo prie? tironij? ir priespaud?; atsi?velgdama ? tai, jog b?tinai reikia remti draugi?k? santyki? tarp taut? vystym?; atsi?velgdama ? tai, kad Suvienyt?j? Nacij? Organizacijos ?statuose tautos v?l ?tvirtino savo tik?jim? pagrindin?mis ?mogaus teis?mis, ?mogaus, kaip asmenyb?s, orumu ir vertingumu, lygiomis vyr? ir moter? teis?mis ir parei?k?, jog esan?ios pasiry?usios skatinti visuomen?s pa?ang? ir sukurti geresnes gyvenimo s?lygas, didesn? laisv?; atsi?velgdama ? tai, kad valstyb?s nar?s, bendradarbiaudamos su Suvienyt?j? Nacij? Organizacija, ?sipareigojo garantuoti visuotin? ir tikr? ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? laikym?si; atsi?velgdama ? tai, jog bendras visiems ?mon?ms ?i? teisi? ir laisvi? supratimas turi did?iausi? reikm, kad b?t? visi?kai ?vydytas ?is ?sipareigojimas, Generalin? Asambl?ja skelbia i? Visuotin? ?mogaus teisi? deklaracij?, kaip visuotin? ideal?, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstyb?s d?l to, kad kiekvienas ?mogus ir kiekvienas visuomen?s organas, nuolat tur?dami galvoj ?i? Deklaracij?, pasitelk? ?vietim? ir moksl?, stengt?si prisid?ti prie to, kad ?ios teis?s ir laisv?s b?t? gerbiamos ir kad b?t? garantuota, imantis nacionalini? ir tarptautiniu pa?angi? priemoni?, kad jos bus visuotinai ir tikrai pripa??tamos ir taikomos tiek valstybi? nari? gyventojams, tiek gyventojams teritorij?, esan?i? j? jurisdikcijoje. 1 straipsnis Visi ?mon?s gimsta laisvi ir lyg?s savo orumu ir teis?mis. Jiems suteiktas protas ir s??in? ir jie turi elgtis vienas kito at?vilgiu kaip broliai. 2 straipsnis Kiekvienas ?mogus gali naudotis visomis teis?mis ir laisv?mis, paskelbtomis ?ioje Deklaracijoje, be joki? skirtum?, toki? kaip ras?, odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie ?sitikinimai, nacionalin? ar socialin? kilm?, turtin?, jo gimimo ar kokia nors kitokia pad?tis. Be to, neturi b?ti daroma joki? skirtum? remiantis ?alies ar teritorijos, kuriai priklauso ?mogus, politiniu, teisiniu ar tarptautiniu statusu, d?l to, kad ?i ?alis ar teritorija yra nepriklausoma, globojama, nesavavaldi ar kaip nors kitaip apribotas jos suverenitetas. 3 straipsnis Kiekvienas ?mogus turi teis? ? gyvyb?, laisv? ir asmens nelie?iamyb?. 4 straipsnis Niekas negali b?ti laikomas vergijoje ar nelaisvas: vis? form? vergija ir prekyba vergais draud?iama. 5 straipsnis Niekas negali b?ti kankinamas arba ?iauriai, ne?moni?kai ?eminant jo orum? su juo elgiamasi ir jis baud?iamas. 6 straipsnis Kiekvienas ?mogus, kad ir kur jis b?t? turi teis? b?ti pripa?intas teisini? santyki? subjektu. 7 straipsnis Visi lyg?s prie? ?statym? ir turi teis?, be jokio skirtumo, ? lygi? ?statymo aspaug?. Visi turi teis? ? lygi? apsaug? nuo visokios diskriminacijos, pa?eid?ian?ios ?i? Deklaracij? ir nuo visokio kurstymo tokiai diskriminacijai. 8 straipsnis Kiekvienas ?mogus turi teis? pasinaudoti kompetentingais nacionalinais teismais savo teis?ms atgauti, kai jo pagrindin?s teis?s, pripa??stamos jam konstitucijos ar ?statymo, buvo pa?eistos. 9 straipsnis Niekas negali b?ti savavali?kai are?tuotas, suimtas ar i?tretmas. 10 straipsnis Kiekvienas ?mogus, remdamasis visika lygybe, turi teis? ? tai, kad jo byl? vie?ai ir teisingai i?nagrin?t? nepriklausomas ir be?ali?kas teismas, kuris nustatyt? jo teises ir pareigas ar jam pareik?to baud?iamojo kaltinimo pagr?stuma. 11 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus, kaltinamas nusikaltimo padarymu, laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas bus nustatytas ?statymo tvarka vie?o teisminio nagrin?jimo metu, kur jam bus sudaromos visos b?tinos gynybos garantijos. 2. Niekas negali b?ti nuteistas u? veiksmus ar neveikim?, kurie j? ?vykdymo metu nebuvo laikomi nusikaltimais pagal valstyb?s vidaus ?statymus arba tarptautin? teis?. Taip pat negali b?ti skiriama sunkesn? bausm? u? t?, kuri buvo taikoma nusikaltimo padarymo momentu. 12 straipsnis Niekas neturi patirti savavali?ko ki?mosi ? jo asmenin? ir ?eimin? gyvenim? jo buto nelie?iamyb? susira?in?jimo slaptuin? k?sinimosi ? jo garb? ir orum?. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? ?statymo apsaug? nuo tokio ki?imosi arba toki? pasik?sinim?. 13 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? laisvai kilnotis ir laisvai pasirinkti gyvenam?j? viet? kiekvienoje valstyb?je. 2. Kiekvienas ?mogus turi teis? i?va?iuoti i? kiekvienos ?alies, ?skaitant sav?j?, ir gr??ti ? savo ?at?. 14 straipsnis 1. Persekiojamas kiekvienas ?mogus turi teis? ie?koti prieglobs?io kitose ?alyse ir juo naudotis. 2. ia teise negali b?ti pasinaudota, kai persekiojimas tikrai pagr?stas padarymu kriminalinio nusikaltimo ar veiksm?, prie?taraujan?i? Suvienyt?j? Nacij? Organizacijos tikslams ir principams. 15 straipsnas 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? pilietyb?. 2. Niekam negali b?ti savavali?kai atimta jo pilietyb? ar teis? j? pakeisti. 16 straipsnis 1. Vyrai ir moterys, pasiek? brandos am?i?, turi teis? be joki? apriboiimu d?l ras?s, tautyb?s ar religijos sudaryti santuok? it sukurti ?eima. Jie turi lygias teises tiek santuokos sudarymo bei jos trukm?s, tiek santuokos nutraukimo metu. 2. Santuoka gali b?ti sudaryta tik tasa, kai susituokiantieji duoda laisva ir visi?k? sutikim?. 3. eima yra nat?rali ir pagrindin? visuomen?s l?stel? ir ji turi teis? ? visuomen?s ir valstyb?s apsaug?. 17 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? tur?ti nuos?vyb? tiek vienas, tiek kartu su kitais. 2. I nieko negali b?ti svavali?kai atimta jo nuosavyb?. 18 straipsnis Kiekvienas ?mogus turi teis? ? minties, s??in?s ir religijos laisv?. Si teis? apima laisv? pakeisti religij? artik?jim?, taip pat laisv? skelbti savo religij? ar tik?jim? tiek vienam, tiek kartu su kitais, vie?ai ar priva?iai, mokant, praktikuojant tik?jim?, laikant pamaldas bei atliekant apeigas. 19 straipsnis Keikvienas ?mogus turi teis? ? ?sitikinim? ir j? rei?kimo laisv?, kuri apima teis? nekliudomai laikytis savo ?sitikinim? ir teis? ie?koti, gauti ir skleisti informacij? ir id?jas nepriklausomai nuo valstybi? sien?, ir nesvarbu, kokiomis priemon?mis jos b?t? i?reik?tos. 20 straipnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? taiki? susirinkim? ir asociacij? laisv?. 2. Niekas negali b?ti ver?iamas priklausyti kokiai nors asociacijai. 21 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? dalyvauti valdant savo ?al? tiek tiesiogiai, tiek per laisvai i?rinktus atstovus. 2. Kiekvienas ?mogus turi teis? lygyb?s s?lygomis stoti ? savo ?alies valstybin? tarnyb?. 3. Liaudies valia yra valstybin?s vald?ios pagrindas; ?i valis turi b?ti i?rei?kiama teisinguose rinkimouse, kurie turi vykti periodi?kai, kai yra visuotin? ir lygi rinkim? teis? ir slaptas balsavimas arba kitos lygiavert?s proced?ros, garantuojan?ios balsavimo laisv?. 22 straipsnis Kiekvienas ?mogus, kaip visuomen?s narys, turi teis? ? socialin? apr?pinim?, kuris skirtas b?tinoms jo orumui ir laisvam asmenyb?s vystymuisi ekonomin?ms, socialin?ms ir kult?rin?ms teis?ms igyvendinti nacionalinemis pastangomis ir per tarptautin? bendradarbiavim? ir pagal kiekvienos ?alies vidin? strukt?r? bei i?teklius. 23 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? darb?, ? laisv? darbo pasirinkim?, ? teisingas ir tinkamas darbo s?lygas ir ? apsaug? nuo nedarbo. 2. Visi ?mon?s, be jokios diskriminacijos, turi teis? ? lyg? apmok?jim? u? lygiavert? darb?. 3. Kiekvienas darbo ?mogus turi teis? ? teising? ir patenkinam? atlyginim?, garantuojant? ?mogaus orumo vert? egzistavim? jam pa?iam ir jo ?eimai, ir papildom?, kai reikia, visomis kitomis socialin?s apsaugos l??omis. 4. Kiekvienas ?mogus turi teis? kartu su kitais steigti profesines s?jungas ar stoti ? jas savo interesams ginti. 24 straipsnis Kiekvienas ?mogus turi teis? ? poils? ir laisvalaik? ir ypa? teis? ? pagr?st? darbo laiko apribojim? ir periodines apmokamas atostogas. 25 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? pakankam? gyvenimo lyg?, kuris garantuot? jo ir jo ?eimos sveikat? ir gerov?, ir ypa? ? maist?, drabu?ius, b?st?, medicinin? prie?i?r? ir b?tin? socialin? aptarnavim?: jis turi teis? ? apr?pinim? nedarbo, ligos, invalidumo, na?lyst?s, senatv?s ar kitokio pragyvenimo ?altini? netekimo atveju d?l nepriklausan?i? nuo jo aplinkybi?. 2. Motinyst? ir k?dikyst? turi b?ti itin globojamos ir remiamos. Visi vakai, tiek gim? santuokoje, tiek nesantuokiniai, naudojasi vienoda socialine apsauga. 26 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? moksl?. Mokslas turi b?ti nemokamas - bent jau pradinis ir bendrasis lavinimas. Pradinis lavinimas yra privalomas. Profesinis techninis mokymas turi b?ti visuotinai prieinamas; auk?tasis mokslas turi b?ti vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno ?mogus sugeb?jimus. 2. Mokslas turi b?ti skirtas tam, kad visi ?kai suklest?t? ?mogaus asmenyb? ir kad b?t? vis labiau gerbiamos ?mogaus teis?s ir pagrindin?s laisv?s. Jis turi pad?ti ugdyti savitarpio supratim?, pakantum? ir draugyst? tarp vis? tautu, rasini?, ir religini? grupi?, taip pat turi skatini Suvienyt?j? Nacij? Organizacijos vykdom? taikos i?saugojimo beikl?. 3. T?vai turi primenyb?s teis? parenkant savo vaik? mokym?. 27 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi teis? laisvai dalyvauti visuomen?s kult?riniame gyvenime, g?r?tis menu, dalyvauti mokslin?je pa?angoje ir naudotis jos g?ryb?mis. 2. Kiekvienas ?mogus turi teis? ? apsaug? jo dvasini? ir materialini? interes?, atsirandan?i? ry?ium su mokslo, literat?ros ar meno k?rini?, kuri? jis yra autorius, suk?rimu. 28 straipsnis Kiekvienas ?mogus turi teis? ? tai, kad visuomen?je ir tapr taut? ?sivie?pataut? tokia tvarka, kurioje gal?t? b?ti visi?kai ?gyvendintos teis?s ir laisv?s, i?d?stytos ?ioje Deklaracijoje. 29 straipsnis 1. Kiekvienas ?mogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visi?kai vystytis jo asmenyb?. 2. ?gyvendindamas savo teises ir nauadodamasis savo laisv?mis, kiekvienas ?mogus negali patirti kitoki? apribojim? kaip ?statymo numatyti vien tik tam, kad garantuot? kit? ?moni? teisi? ir laisvi? deram? pripa?inim? ir gerbim? siekiant patenkinti teisingus moral?s, vie?osios tvarkos ir visuotin?s gerov?s reikalavimus demokratin?je visuomen?je. 3. ?ios teis?s ir laisv?s jokiu b?du negali b?ti jgyvendinamos, jeigu tai prie?tarauja Suvient?j? Nacij? Organizacijos tikslams ir principams. 30 straipsnis Jokia ?ios Deklaracijos nuostata negali b?ti ai?kinama kaip suteikianti kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui teis? vykdyti koki? nors veikl? ar atlikti veiksmus, skirtus joje i?d?stytoms teis?ms ir laisv?ms panaikinti.